§ 1. Zamówienia

1. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest otrzymanie przez Dostawcę pisemnej specyfikacji zamawianego towaru oraz wpłata zaliczki przez Odbiorcę, jeśli jest wymagana. Zamówienie powinno być złożone na podstawie aktualnego katalogu cenowego (oferty handlowej). Dopuszcza się składanie zamówień drogą mailową lub telefonicznie.
2. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Dostawcę jest tożsame z zawarciem umowy kupna-sprzedaży przez strony, na zasadach i warunkach określonych w „ofercie handlowej” lub „umowie o współpracy” oraz niniejszych „ogólnych warunkach sprzedaży”.
3. Dostawca wyśle do Odbiorcy potwierdzenie przyjęcia zamówienia mailem na adres wskazany w załączniku nr. 1 jednocześnie wskazując przewidywaną datę realizacji zamówienia.
4. Dostawca może zażądać od Odbiorcy dodatkowych dokumentów finansowo-prawnych potwierdzających jego wiarygodność kredytową i umocowanie prawne.
5. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia naruszenia interesów Dostawcy, Dostawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia bez dodatkowych wyjaśnień od realizacji zamówienia, informując Odbiorcę o takim działaniu.

§ 2. Warunki płatności

1. Należność powinna zostać uregulowana bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub w terminie płatności określonym w Załączniku nr 1 do umowy, płatna na konto Dostawcy, tj.: PNB PARIBAS numer 44 1280 0003 0000 0030 0334 0031.
2. Termin, o którym mowa w pkt 1., rozumiany jest jako data wpływu na konto Dostawcy.
3. Do czasu uiszczenia całości ceny zakupiony towar pozostaje własnością Dostawcy, który w przypadku opóźnienia należnej mu od Odbiorcy płatności wynoszącego ponad 21 dni, może zażądać natychmiastowego zwrotu towaru na koszt Odbiorcy bądź, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, żądać odszkodowania.
4. Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto danej dostawy towaru w przypadku: wycofania zamówienia, nie dokonania odbioru towaru dostarczonego zgodnie z przyjętym zamówieniem.
5. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.
6. Data wystawienia faktury jest równoznaczna z datą sprzedaży o ile na fakturze nie wskazano inaczej.

§ 3. Warunki dostawy

1. Dostawa towaru zakupionego przez Odbiorcę jest realizowana na podstawie zamówienia. Dostawca, po wcześniejszym poinformowaniu Odbiorcy i za jego zgodą, może dostarczyć zamówiony towar partiami.
2. Odbiorca zobowiązany jest dokonać odbioru dostawy dokonanej na podstawie zamówienia przyjętego przez Dostawcę do realizacji. Osoba odbierająca towar z magazynu Dostawcy, przy podpisie dokumentów odbioru każdorazowo musi okazać stosowne upoważnienia.
3. Odbiorca zobowiązany jest dokonać sprawdzenia towaru przy odbiorze. Strony wyłączają rękojmię za wady fizyczne towaru zgłoszone po dniu jego odbioru.
4. Z chwilą dokonania odbioru ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na Odbiorcę.
5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia towaru na skutek działania sił wyższych, niezawinionych przez niego.
6. Przy zamówieniu powyżej minimum logistycznego wskazanego w załączniku nr 1 Dostawca pokrywa koszty dostawy towaru na terenie Polski. W przypadku zamówień o mniejszej wartości koszty dostawy obciążają Odbiorcę i będą doliczone do faktury.

§ 4. Reklamacja

1. Reklamacje ilościowe oraz jakościowe zakupionego towaru należy zgłosić Dostawcy w formie pisemnej w dniu odbioru towaru, opisując: rodzaj nieprawidłowości, wyszczególnienie asortymentu i ilość towaru, którego dotyczy reklamacja. Reklamacje należy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@poujoulat.pl
2. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Dostawca może za porozumieniem albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub zwrócić równowartość reklamowanego towaru w gotówce.
3. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Odbiorca zobowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
4. Reklamacje uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w transporcie, załadunku lub rozładunku Odbiorca zobowiązany jest zgłosić przewoźnikowi w momencie odbioru towaru w formie protokołu pisemnego przewoźnika, a następnie niezwłocznie przesłać protokół Dostawcy pocztą elektroniczną na adres reklamacje@poujoulat.pl

§ 5. Zwroty Towaru

1. Dostawca nie akceptuje zwrotów towaru, za wyjątkiem sytuacji gdy ustalono inaczej.
2. Zwrotom nie podlegają:
a. elementy nietypowe wykonane wg. wytycznych Odbiorcy,
b. elementy wykonane na zamówienie Odbiorcy,
c. elementy malowane
3. Nie będą akceptowane zwroty towarów bez wskazania faktury VAT na podstawie której zakupiono towar.
4. Zwroty muszą być dokonane w terminie max 30 dni od daty zakupu. Jakiekolwiek zwroty po tym terminie nie będą akceptowane.
5. Zwracane elementy w momencie dostawy do magazynu Poujoulat Sp. z o.o. muszą być w nienagannym stanie umożliwiającym dalszą odsprzedaż. W przypadku gdy zwracany towar nie nadaje się do dalszej odsprzedaży, będą Państwo poinformowani o tym fakcie w terminie 14 dni. W takiej sytuacji prosimy o odbiór towaru w terminie kolejnych 14 dni. W przeciwnym wypadku elementy nie podlegające zwrotowi zostaną zutylizowane bez ponownego powiadomienia na koszt Odbiorcy.
6. W przypadku akceptacji zwracanych towarów korekta zostanie wystawiona w terminie 7 dni. Następnie zostanie naliczona opłata manipulacyjna w wysokości 10% wartości zwracanego towaru.

§ 6. Postanowienia końcowe

Odbiorca i Dostawca będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku z wykonywaniem postanowień zawartych w „ogólnych warunkach sprzedaży”. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy kwestia sporu będzie rozstrzygana przed sądem polskim z zastosowaniem prawa polskiego.