§ 1. Postanowienia ogólne

1. Terminologia:
a) DOSTAWCA – POUJOULAT Sp. z o.o.

b) ODBIORCA – nabywca towaru działający we własnym imieniu lub inny podmiot prawa handlowego umocowany do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.

§ 2. Zamówienie

1. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest otrzymanie przez DOSTAWCĘ pisemnej specyfikacji zamawianego towaru oraz wpłata zaliczki przez ODBIORCĘ, jeśli jest wymagana. Zamówienie powinno być złożone na
podstawie aktualnego katalogu cenowego (oferty handlowej).

2. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez DOSTAWCĘ jest tożsame z zawarciem umowy kupna-sprzedaży przez strony, na zasadach i warunkach określonych w „ofercie handlowej” lub „umowie o współpracy” oraz niniejszych „ogólnych warunkach sprzedaży”.

3. DOSTAWCA może zażądać od ODBIORCY dodatkowych dokumentów finansowo-prawnych potwierdzających jego wiarygodność kredytową i umocowanie prawne.

4. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia naruszenia interesów DOSTAWCY, DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do odstąpienia bez dodatkowych wyjaśnień od realizacji zamówienia, informując ODBIORCĘ o takim działaniu.

§ 3. Warunki płatności

1. Należność powinna zostać uregulowana bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub w terminie płatności określonym w Załączniku nr 1 do umowy, płatna na konto DOSTAWCY, tj.: PNB PARIBAS numer
44 1280 0003 0000 0030 0334 0031.

2. Termin, o którym mowa w pkt 1., rozumiany jest jako data wpływu na konto DOSTAWCY.

3. Do czasu uiszczenia całości ceny zakupiony towar pozostaje własnością DOSTAWCY, który w przypadku opóźnienia należnej mu od ODBIORCY płatności wynoszącego ponad 10 dni, może zażądać natychmiastowego
zwrotu towaru na koszt ODBIORCY bądź, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, żądać odszkodowania.

4. ODBIORCA zapłaci DOSTAWCY karę umowną w wysokości 10% wartości netto danej dostawy towaru w przypadku: wycofania zamówienia, nie dokonania odbioru towaru dostarczonego zgodnie z przyjętym zamówieniem, dokonania zwrotu towaru.

5. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia ODBIORCY do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

§ 4. Warunki dostawy

1. Dostawa towaru zakupionego przez ODBIORCĘ jest realizowana na podstawie zamówienia. DOSTAWCA, po wcześniejszym poinformowaniu ODBIORCY i za jego zgodą, może dostarczyć zamówiony towar partiami.

2. ODBIORCA zobowiązany jest dokonać odbioru dostawy dokonanej na podstawie zamówienia przyjętego przez DOSTAWCĘ do realizacji. Osoba odbierająca towar z magazynu DOSTAWCY, przy podpisie dokumentów odbioru każdorazowo musi okazać stosowne upoważnienia.

3. ODBIORCA zobowiązany jest dokonać sprawdzenia towaru przy odbiorze. Strony wyłączają rękojmię za wady fizyczne towaru zgłoszone po dniu jego odbioru.

4. Z chwilą dokonania odbioru ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na ODBIORCĘ.

5. DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia towaru na skutek działania sił wyższych, niezawinionych przez niego.

6. Przy zamówieniu powyżej minimum logistycznego DOSTAWCA pokrywa koszty dostawy towaru na terenie Polski. W przypadku zamówień o mniejszej wartości koszty dostawy obciążają ODBIORCĘ i będą doliczone do
faktury.

§ 5. Reklamacja

1. Reklamacje ilościowe oraz jakościowe zakupionego towaru należy zgłosić DOSTAWCY w formie pisemnej w dniu odbioru towaru, opisując: rodzaj nieprawidłowości, wyszczególnienie asortymentu i ilość towaru, którego
dotyczy reklamacja. 

2. W przypadku uznania reklamacji za zasadną DOSTAWCA może za porozumieniem albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub zwrócić równowartość reklamowanego towaru w gotówce.

3. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji ODBIORCA zobowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

4. Reklamacje uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w transporcie, załadunku lub rozładunku ODBIORCA zobowiązany jest zgłosić przewoźnikowi w momencie odbioru towaru w formie protokołu pisemnego przewoźnika, a następnie niezwłocznie przesłać protokół DOSTAWCY pocztą elektroniczną lub faksem.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mogły zostać ujawnione podczas negocjacji handlowych lub w trakcie realizacji zamówienia.

2. ODBIORCA i DOSTAWCA będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku z wykonywaniem postanowień zawartych w „ogólnych warunkach sprzedaży”. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny dla miasta Skierniewice.