Pozytywna Energia > Odległość komina od materiałów łatwopalnych - Przepisy

Odległość komina od materiałów łatwopalnych - Przepisy


Komin a bezpieczna odległość od materiałów łatwopalnych
Wybierając stalowy system kominowy bardzo ważną kwestią jest dobór właściwego systemu oraz jego bezpieczny montaż. Jedną z istotnych kwestii jest obowiązek zachowania odległości od materiałów łatwopalnych zgodnych z wytycznymi producenta (instrukcja montażu) oraz aktualnymi wytycznymi wynikającymi wprost z Polskiego Prawa.
Kolejną kwestią jest dobranie systemu kominowego certyfikowanego do pracy w określonych warunkach: temperaturze, ciśnieniu oraz odporności na pożar sadzy.

Wprowadzenie systemu kominowego do obrotu przez producenta
Każdy system kominowy Poujoulat wprowadzony do obrotu na rynku polskim został wnikliwie przebadany oraz certyfikowany przez akredytowane laboratorium CERIC. Na podstawie wyników badań określonych w normie PN-EN 1856-1 jednostka certyfikowana wskazuje wprost jakie jest oznaczenie systemu kominowego w tym bezpieczna odległość od materiałów łatwopalnych oraz nominalna temperatura pracy komina.

Badanie ma na celu odwzorowanie realnych warunków w których będzie użytkowany system kominowy. Aby lepiej zobrazować sytuację weźmy dla przykładu komin izolowany DUALINOX 08 – oznaczenie poniżej:
Badanie nominalnej temperatury pracy komina (w tym przypadku T600)
Temperatura materiałów łatwopalnych oddalonych na deklarowaną przez producenta odległość nie może osiągnąć więcej niż 85ºC. Test wykonywany jest przy temperaturze otoczenia 20ºC. Do komina wprowadzana będzie temperatura 700ºC (wytyczne normy PN-EN 1856-1)
Badanie komina na pożar sadzy (oznaczenie G – odporny na pożar sadzy)
Temperatura materiałów łatwopalnych oddalonych od komina na deklarowaną odległość (w tym wypadku 75mm) nie może osiągnąć więcej niż 100ºC przy temperaturze otoczenia 20ºC.  Do komina wprowadzana będzie temperatura 1 000ºC przez 30 minut.
Biorąc pod uwagę fakt, że temperatura zapłonu drewna w zależności od jego gatunku około 210-250ºC łatwo możemy stwierdzić że badania którym poddawane są stalowe systemy kominowe są dość restrykcyjne.
   
Polska norma zharmonizowana w języku angielskim
I tu pojawia się pewna niedogodność dla tych wszystkich, którzy chcieli by zapoznać się ze sposobem badania oraz oznaczania stalowych systemów kominowych. Normę PN-EN 1856-1w obecnej rewizji można zakupić w Polskim komitecie Normalizacyjnym ale.. jest dostępna tylko w języku angielskim.

Nie zmienia to jednak faktu, że wprowadzenie normy w Polsce może nastąpić w języku oryginału.

Ustawa o normalizacji (Dz. U. 2002 nr. 169 poz. 1386)
Rozdział 3 Art. 5.2. Polska Norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej. Wprowadzenie to może nastąpić w języku oryginału


Co do zasady, stosowanie norm jest dobrowolne. Sytuacja zmienia się jednak diametralnie gdy Ustawodawca wprost narzuci stosowanie norm w danym zakresie. Tak też się stało w przypadku systemów kominowych. 

Ustawa o normalizacji (Dz. U. 2002 nr. 169 poz. 1386) 
Rozdział 3 Art. 5.3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr. 75 poz. 690)
Rozdział 5 Przewody Kominowe § 140.1. Przewody (kanały) kominowe w budynku wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynków, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów  kominowych oraz projektowania kominów.

Zawsze czytaj etykietę instalowanego systemu kominowego
Instalując system kominowy zawsze sprawdzaj deklarowaną przez producenta odległość od materiałów palnych. Nigdy nie instaluj systemu kominowego bliżej materiałów łatwopalnych niż pozwala na to producent.

Poniżej etykieta Komina Izolowanego DUALINOX 08 dla średnic Ø60mm – Ø300mm. Odległość od materiałów palnych jest podawana zaraz po literze „G” i wynosi minimum 75mm.
 
Odległość od komina to jedno, a odległość od czopucha (jednościenne połączenie komina i kotła) to drugie. Oczywistą kwestią jest fakt, że komin dwuścienny z izolacją o gęstości 100 kg/m3 będzie miał większy opór termiczny (0.33 m2K/W ~ 200OC) aniżeli jednościenne podłączenie. W konsekwencji odległość od materiałów łatwopalnych dla czopucha będzie większa. Dla systemu EASINOX 08 w średnicach Ø60mm – Ø300mm wyniesie odpowiednio 400mm.
 
Bezpieczne (ponieważ przebadane) odległości kominów stalowych Poujoulat od materiałów łatwopalnych to jedno a przepisy drugie…
Ustawodawca w Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wskazuje jakie są wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji. 
§ 265.4. Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną – co najmniej 0,15 m.

Warto dodać, że odległości wskazane w Rozporządzeniu w § 265.4 mierzone są nieco inaczej niż w normie PN-EN 1856-1, a mianowicie od ściany wewnętrznej systemu kominowego do materiału łatwopalnego.

Pomimo faktu, że nasz komin DUALINOX 08 jest już w pełni bezpieczny w odległości 75mm od materiałów łatwopalnych, niestety instalator jest zobowiązany do montażu komina również z zachowaniem wytycznych z § 265.4. i odsunąć się od materiałów palnych na 15 lub 30 cm w zależności czy osłoni materiał łatwopalny niepalną okładziną.

W przypadku czopuchów Ustawodawca również definiuje odległości minimalne opisane w paragrafie cytowanym poniżej:
§ 265.3. Piec metalowy lub w ramach metalowych, rury przyłączeniowe oraz otwory do czyszczenia powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,6 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm lub inną równorzędną okładziną – co najmniej 0,3 m.
 
Instalując kominy stalowe Poujoulat spełnione powinny być zarówno odległości podane w certyfikacie komina, jak również te wynikające z warunków technicznych. 

W praktyce, jeżeli certyfikat systemu kominowego wskazuje na odległość minimalną 7,5cm od płaszcza zewnętrznego do materiału palnego a Warunki Techniczne wskazują na odległość 15 cm (materiał palny osłonięty okładziną) należy spełnić to ostrzejsze wymaganie.

Artykuł powstawł na bazie analizy przepisów obowiązujących w dniu 20/11/2018